طرح جلد کتاب راهنمای تحصیلی زیست فناوری – رشته ها و گرایش های مرتبط در نظام آموزش عالی ایران

به نگارش دکتر مسلم توکل، صدف سلامی و دکتر سید مهدی سیدی

به سفارش ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری در زمستان ۱۳۹۷ در این مجموعه طراحی و ارائه شد