پوستر نشست عربستان و آل سعود از سلسله نشست‌های عربستان پژوهی نوین در فروردین ماه ۹۸ طراحی و ارائه شد.