این طرح باکس در دی ماه ۹۷ به سفارش کشمش ممتاز اصغری طراحی و ارائه شد.