این سایت به سفارش جناب آقای شهرام تدین (کارشناس کودک و خانواده • مدیر اجرایی امور فرهنگی و هنری • مشاور تبلیغات و ارتباطات اسلامی • کارشناس مجری آستان قدس رضوی • معاونت موسسه آموزشی مهر امام رضا (ع)) به آدرس http://sh-tadayon.ir طراحی و آماده سازی شده است.