پوستر آزمون برخط به سفارش موسسه علمی آینده سازان در زمستان ۱۳۹۷ در این مجموعه طراحی و ارائه شد