این برچسب ها به سفارش شرکت حیات سبز ایرانیان جهت بطری سموم دفع آفات نباتی طراحی شده است.