بطری سم دفع آفات ۲

این برچسب ها در تابستان ۹۸ به سفارش شرکت حیات سبز ایرانیان جهت بطری سموم دفع آفات نباتی (پرمترین، آزینفوس متیل گوزاتیون ام، ایمیداکلوپراید) طراحی شده و به چاپ رسیده است.

ارسال تیکت پشتیبانی