صفحه آرایی و طرح جلد رسولان نور ۴ ویژه نامه چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور در تابستان ۹۸ در این مجموعه انجام شد.