این کارتن بسته بندی در فروردین ۹۹ به سفارش فروزان زغال فریمان طراحی و ارائه شد.