این پوستر، در بهار ۹۹، به سفارش اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش

با عنوان بهار مهربانی در بهار قرآن، رزمایش کمک مومنانه در دارالقرآن های سراسر کشور

طراحی و ارائه شد.