طراحی لوگو، ست اداری (سربرگ و پاکت نامه) شرکت صنایع مبلمان رضوی، در زمستان ۹۸ در این مجموعه طراحی، چاپ و ارائه شد.