این بروشور، جهت معرفی و اعلان افتتاح دارالقرآن محمد مصطفی (ص) به سفارش معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش ناحیه ۷ مشهد طراحی و چاپ گردیده است.

درالقرآن محمد مصطفی (ص)
دارالقران محمد مصطفی (ص)