این تمبر به سفارش دبیرخانه همایش بازشناسی اندیشه های شهید جوانمرد هاشمی نژاد (ره) طراحی و رونمایی گردید.