طراحی برچسب بسته بندی سم دفع آفات نباتی کارباریل (سوین) carbaryl sevin 85% در تابستان ۹۸ انجام و ارائه شد.