باکس/پاکت چای بنفشه از کشور افغانستان خردادماه ۹۸ در این مجموعه آماده و به چاپ رسید.