کاتالوگ برنامه جامع موسسه علمی آینده سازان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ تابستان ۹۸ در این مجموعه صفحه آرایی شد.