طراحی دفترچه یادداشت جیبی/فنری دانش آموزی به سفارش موسسه علمی آینده سازان در این مجموعه انجام شد.