آماده سازی طرح کارتن قطعات ماشین های سنگین/لودر به سفارش شرکت بازرگانی راهساز ماشین در پاییز ۹۸ در این مجموعه انجام شد.