این کتاب در بهار ۱۳۹۸ به سفارش موسسه علمی آینده سازان، به صورت دو رنگ صفحه آرایی شد. همچنین طرح جلد این کتاب نیز به صورت چهار رنگ توسط ایده نگار انجام شده است.

کتاب آینده‌ات رو بساز خاصیت شخصی‌سازی با هر دانش‌آموز را دارد، در کتاب به همه‌ی چالش‌های شخصی دانش‌آموز به صورت متن و فیلم پاسخ داده شده است. طراحی کتاب به گونه‌ای می‌باشد که دانش‌آموز به واسطه جملات انگیزشی منطقی، خاطرات و تجربه‌های رتبه‌های برتر کنکور که زندگی مرفه نداشته‌اند به تحصیل ترغیب می‌شود.