صفحه آرایی فصلنامه طلیعه ۴۱ به سفارش جامعه المصطفی العالمیه بهار ۹۸ در این مجموعه انجام و ارائه شد.