طراحی جلد و صفحه آرایی ویژه نامه رسولان نور ۵ ، ویژه مسابقات قرآن عترت و نماز فرهنگیان سراسر کشور در تابستان ۹۹ که به صورت مجازی انجام شد، در این مجموعه اجرا و ارائه گردید.