طراحی جلد کتاب مصرف کالای ایرانی

طراحی جلد کتاب مصرف کالای ایرانی در بین جوانان تالیف مهدی سالم و محسن عامری شهرابی