این طرح جلد به سفارش نویسنده کتاب، آقای سید حسین همایون مصباح، طراحی و در مهرماه ۱۳۹۷ ارائه گردید.