طرح جلد کتاب تحلیل فرم شناسی

طراحی جلد کتاب تحلیل فرم شناسی برنامه های پربیننده نوجوانان تالیف مهدی سالم و محسن عامری شهرابی