طراحی کارتن بسته بندی زغال نظری از کشور افغانستان در زمستان ۹۹ در این مجموعه انجام و ارائه شد.