طراحی کارتن و جعبه بسته بندی خرما کبکاب نوید پاییز ۹۹ در ایده نگار انجام شد