طراحی و آماده سازی وبسایت هوشینو، ویژه جشنواره دانش آموزی اینترنت اشیاء