طرح جلد کتاب عوامل اختلاف فقها در استنباط احکام شرعی و همچنین صفحه آرایی این کتاب، در تابستان ۹۹ طراحی و ارائه شد.